ShipToGaza Norway

Vedtekter

 

Vedtekter for organisasjonen ”Ship to Gaza Norway” vedtatt på stiftelsesmøtet 12.9.2010.Sist endret på årsmøtet 23.1.2011.

Plattform (verdigrunnlag)
”Ship to Gaza Norway” (STGN) er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon for enkeltpersoner og organisasjoner som vil arbeide for at folkeretten skal gjelde også for Gazastripen.


STGN’s politiske plattform:

  • Kollektiv avstraffelse er et brudd på folkeretten: Fri Gaza – hev blokaden NÅ!
  • Ship to Gaza Norway bygger på solidaritet med den palestinske sivilbefolkningen på Gazastripen.
  • Ship to Gaza Norway bygger på ikke-voldelig motstand mot den israelske okkupasjonen.


Formål

”Ship to Gaza” er et initiativ for praktisk solidaritet med Gaza’s sivilbefolkning.   

STGN vil arbeide for å sende et skip med besetning og nødvendige forsyninger fra Norge til Gaza. Aktuelle personer fra Norge vil være passasjerer.


Medlemskap
Alle organisasjoner og enkeltpersoner som støtter STGN’s plattform kan bli medlem.

Årsmøtet fastsetter årlig medlemsavgift.

Anti-semittiske eller andre rasistiske ytringer er uforenlig med medlemskap.


Landsstyre
Organisasjonen ledes av et styre på sju. Stiftelsesmøtet velger leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, nettansvarlig, to styremedlemmer og to vara-medlemmer for ett år. Styret er vedtaksdykting når minst fire medlemmer er til stede. Styret skal ha geografisk bredde. Valgbare er personer som er medlem av STGN eller STGN’s medlemsorganisasjoner. Valgperioden er ett år.

Styret kan etablere temagrupper for eksempelvis rekruttering av passasjerer, kjøp eller leie av egen norsk båt, media, Internett, større arrangementer, innsamlingsaksjoner osv.


Lokale arbeidsgrupper

Det er et mål å etablere lokale arbeidsgrupper i hele landet. Gruppene skal bidra med å spre informasjon om situasjonen på Gazastripen og samle inn penger og nødvendige forsyninger i samarbeid med Ship to Gaza Norway.

Arbeidsgruppene har selvstendig økonomisk ansvar og dekker sine utgifter selv. Overskudd overføres til sentral innsamlingskonto.


Medlemsmøte

Medlemsmøtet består av styret, representanter for de lokale arbeidsgruppene og medlemsorganisasjonene. Det innkalles etter vedtak i styret og minimum tre ganger i året. Medlemsmøtet skal innkalles med minst to ukers varsel, og alle saker til vedtak skal stå i innkallingen.

Styremedlemmer og lokale arbeidsgrupper har én stemme hver. Organisasjoner har stemmer etter medlemsmassen: under 1 500 medlemmer: 1 stemme, 1 500-10 000 medlemmer: 2 stemmer, over 10 000 medlemmer: 3 stemmer. Alle medlemmer av STGN og STGN’s medlemsorganisasjoner kan møte med tale- og forslagsrett.


Årsmøte

Årsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap, foretar valg, fastsetter medlemsavgift og godkjenner handlingsplan. Årsmøtet holdes innen 1.2. og kalles inn med minst tre ukers varsel. Utover dette gjelder reglene for medlemsmøte.


Økonomi og regnskap
Organisasjonens regnskapsår følger kalenderåret. Virksomheten finansieres i hovedsak gjennom medlemsavgift, pengeinnsamling, ulike arrangement og donasjoner. Revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.


Vedtektsendringer

Dette vedtektsforslaget skal behandles av stiftelsemøtet i STGN, og kan endres med to tredjedels flertall på et årsmøte. Endringsforslag skal ligge ved innkallingen til årsmøtet for å kunne behandles.


Opprettelse

Ship to Gaza Norway
opprettes med simpelt flertall på stiftelsesmøtet. Alle møtedeltakerne har tale-, forslags- og stemmerett. Stiftelsesmøtet vedtar vedtekter med simpelt flertall og velger et styre.


Oppløsning

Ship to Gaza Norway
kan oppløses med to tredjedels flertall på et årsmøte. Oppløsning må stå på innkallingen for å kunne vedtas. Ved oppløsning skal STGN’s midler og eiendeler disponeres i samsvar med STGN’s verdigrunnlag

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598 

Kjøp sjømil!

Kjøp "Eventyret med Estelle"

Bli medlem!

Kunstlotteri

Annonser